کتاب پدر پولدار پدر بی پول

 کتاب پدر پولدار پدر بی پول توسط رابرت کیوساکی نوشته شده است که در این سایت به صورت لینک مستقیم در 108 صفجه قابل دریافت است.

 درباره کتاب:

 کتاب پدر پولدار پدر بی پول
ﻣﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻪ   ﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ  ﺍﻳﻢ ﻛـﻪ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﺛـﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﺭﺍﺳـﺘﺎ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺤﺚ ﺍﻣﺮﻭﺯ “ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛه   ٣٠٠ﺗﺎ ﭘﻴﺶ، ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻮﺩ . ﺯﻣـﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨـﺪ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻣﺪﻧﺪ،  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺛـﺮﻭﺕ ﺭﺳـﻴﺪﻧﺪ . ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ   ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ .”.  کتاب پدر پولدار پدر بی پول ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻧﺪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ“ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫـﺎ ﻛﺎ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ”.

x
در صورتی که اثری از شما در سایت قرار گرفته و راضی به انتشار رایگان ان در سایت نمی باشید لطفا به تلگرام ما پیام دهید تا در اولین فرصت از سایت حذف شود نام کاربری تلگرام usofts1