دانلود کتاب نقره خواران


کتاب نقره خواران که به نوشته ی امیل پل آردمن است که داستان این قصه از این جا شروع شد که تعدادی از شناخته شده ترین سران شبکه های قاچاق قمار و فساد غرب آمریکا تصمیم گرفتند تا برای فرار از مالیات و البته عملیات پولشویی و تبدیل پولهای کثیفشان به سرمایه های قانونی ، بانکی در سوئیس باز کنند.


x
یوسافت