رمان شب نیلوفری

رمان شب نیلوفری به نوشته رویا خسرونجدی است که رد این سایت به صورت لینک مستقیم در قالب فایل PDF آماده شده است.

درباره کتاب:

باز کمی این پا و آن پا کرد و باز آرزو کرد همه چیز درست پیش برود. برای صدمین بار به ساعتش نگاه کرد و با نگرانی به انتهای خیابان فرعی و باریکی کهسر آن ایستاده بود خیره شد. ناگهان چشمانش برقی زد و لبهایش بی اختیار به لبخند کمرنگی باز شد. کمی دستپاچه شده بود اما …

x
یوسافت