کتاب تفکر زائد از محمد جعفر مصفا

کتاب تفکر زائد نوشته شده توسط محمد جعفر مصفا می باشد که ادامه دهنده تفکرات کریشنا مورتی در مبحث روانشناسی می باشد فرمت کتاب PDF بوده که میتوانید به صورت رایگان و با زبان فارسی دریافت نمایید

قسمتی از کتاب:
اندك اندك که کودك با تعبیر و تفسیر آشنا می شود متوجه می گردد گرچه
تعبیر و تفسیرها با الفاظ و توجیهات متفاوت صورت می گیرد ولی همـه آنهـا
حول یک چیز می چرخند و آن ارزش است هرچند شـکل تعبیـرات متفـاوت
است ولی در محتوا و پشت همه آنها تنها ارزش نهفتـه اسـت بچـه هرچـه بـا
زندگی آشنا می شود بیشتر درك می کند که گویا هدف زندگی کسـب ارزش
و دوري از بی ارزشی است و دیگر اینکه معنا و تفسیري که بصـورت ارزش یـا
بی ارزشی از واقعیات می شود مهمتر از خود واقعیات است و از این اسـتنباط
دو نتیجه فاجعه بار بوجود می آید

x
یوسافت