کتاب شکست سکوت کارو دردریان

کتاب شکست سکوت نوشته کارو دردریان نویسنده و همچنین شاعر ارمنی تبار و ایرانی می باشد ککه در شهر همدان متولد شده و از شاعران سبک نیمایی بوده است.

x
یوسافت