کتاب ورزش های آپارتمانی

کتاب ورزش های اپارتمانی نوشته شده توسط فرید معین پور در مورد ورزش های رزمی و نرمش هایی می باشد که میتوانید در فضای کم و در مدت زمان محدودی که معمولا افراد برای انجام ورزش در اختیار دارند می باشد.

کتاب ورزش های آپارتمانی

x
یوسافت