دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی

فرمت پی دی اف

تایپ شده با کیفیت بالا

213 صفحه

6,000 تومان

توضیحات

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی

بخشی از فایل:

پيشگفتار
نياز به نظارت و راهنمايى آموزشى در همه زمينه هاى مربوط به فعاليتهاى تدريس و يادگيرى
اجتناب ناپذير است. اين نياز، به ويژه زمانى كه آموزش و پرورش دستخوش تغييرات و
تحولات بنيادى مى گردد بيش از هر زمان ديگر احساس مى شود؛ زيرا نظارت، راهنمايى
و ارزشيابى همواره در اجراى مؤثر و موفق برنامه هاى آموزشى نقشى اساسى داشته و دارد.
نظارت و راهنمايى آموزشى از زمان پيدايى نظامهاى آموزشى به سبك جديد، جزء
وظايف مهم مديران مدارس بوده است. تقريباً در همه نظامهاى آموزشى به دليل اهميت مسئله
آموزش و يادگيري و تأثير مطلوب آن در آموزش و پرورش جوانان، نظارت و راهنمايى
آموزشى جزء لاينفك نقشهاى سازمانى محسوب مى شود. در نظامهاى آموزشى اغلب
كشورها هدف از قرار دادن نقش نظارت و راهنمايى آموزشى به طور رسمى، حل و فصل
مسائل و مشكلات آموزشى معلمان، اصلاح فرايند تدريس و يادگيرى، و ارتقاى كيفيت
عملكرد معلمان و در نتيجه دانش آموزان است.
طرح انديشه ها، نظريه ها و روشهاى جديد از طرف صاحب نظران و متخصصان تعليم
و تربيت با هدف ارتقاى كيفيت عملكرد معلمان ، كاهش افت آموزشى، جلوگيرى از اتلاف
وقت و از دست دادن فرصتها، و ارتقا و حفظ نتايج مطلوب آموزشى، ضرورت نظارت و
راهنمايى آموزشى را بر مسئولان و مديران آموزش و پرورش بيش از پيش آشكار ساخته
است. اگر چه امروز مسئولان و كارشناسان آموزش و پرورش نسبت به به كارگيرى نظارت
و راهنمايى آموزشى نگرش مثبتى دارند، به علت محدوديتهاى فراوان در ابعاد اقتصادى،
ساختارى، و نيروى انسانى متخصص، تاكنون، برنامه ريزى مشخص يا اقدام عملى مؤثرى در
اين مورد صورت نگرفته است. با اين حال، در پى توسعه روزافزون نظام آموزشى در كشور
ما، تغييرات بنيادى در برنامه هاى مدارس و سعى در حفظ و تداوم كيفيت آموزشى و كنترل
عملكرد مدارس اهميت و ضرورت نقش نظارت و راهنمايى آموزشى يك بار ديگر به طور

جدى و هشداردهنده اى مطرح شده است.

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی

در مدارس ما، متأسفانه، با اينكه نظارت و راهنمايى آموزشى از وظايف كلاسيك
مديران آموزشى تلقى مى شود، آنان به علل گوناگون براى اجراى اين وظيفه تلاشى نكرده
و نمى كنند. در بيشتر مدارسى كه نظارت و راهنمايى آموزشى بر عهده راهنمايان آموزشى
است، اين وظيفه كارى عادى و ادارى تلقى مى شود كه در روند اصلاح وضع آموزشى
معلمان تأثير چندانى ندارد. در نتيجه، مسائل و مشكلات آموزشى معلمان همچنان لاينحل
باقى مانده است و مديران مدارس و راهنمايان آموزشى در چهارچوبهاى فعلى و با روشهاى
كنونى توانايى پاسخگويى به مسائل و مشكلات معلمان و رفع نيازهاى آنان را ندارند.
از يك طرف، مديران مدارس به ايفاى نقش نظارت و راهنمايى آموزشى علاقه اى
ندارند و از طرف ديگر، اكثر معلمان، نظارت و راهنمايى به وسيله مديرانشان را نوعى مداخله
يا ايجاد مزاحمت در كار خود تلقى مى كنند و اصولاً از اين كار بيمناك اند، يا تصور
مى كنند كه نيازى به اصلاح كار خود ندارند؛ در نتيجه هيچ گاه مديران و معلمان تصور مثبتى
از نقش يكديگر در ذهن نداشته اند تا بتوانند با هدف رفع مسائل و مشكلات آموزشى معلمان
ارتباط و همكارى نزديكى با هم داشته باشند. عناصر آموزش و يادگيري، فرايندى عادى در
مدارس تلقى مى شود كه تغيير و اصلاح آن و ايجاد نوآورى در آن ضرورت ندارد. عدم
توجه به اهميت نقش نظارت و راهنمايى آموزشى و طرح انديشه ها و روشهاى نو در مدارس
به تدريج موجب شده است كه الگوهاى سنتى و غير مؤثر آموزشى همچنان سبك و سياق
جارى و مسلط در مدارس ما باشد و سرانجام اينكه براى كسب نتايج مطلوب تر آموزشى،
نوانديشى، نوگرايى، و نوآورى مورد آزمايش و تجربه قرار نگيرد.

 

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی

كتاب حاضر براى مديران مدارس، راهنمايان آموزشى، معلمان و دانشجويان به رشته
تحرير درآمده است. نگارش اين كتاب بر اين فلسفه استوار بوده است كه يكى از مهم ترين
و اساسى ترين مسئوليتهاى مدير مدرسه يا راهنماى آموزشى اصلاح پيوسته فرايند تدريس و
يادگيرى به منظور نيل به هدفهاى آموزشى است. با اينكه درس نظارت و راهنمايى آموزشى
از دروس پيش بينى شده در برنامه مصوب دوره كارشناسى و كارشناسى ارشد رشته علوم
تربيتى شاخه مديريت آموزشى و كارشناسي راهنمايى و مشاوره است، تقريباً هيچ گونه
منبع معتبر فارسى در اين زمينه وجود ندارد و تهيه و تأليف كتابى كه پاسخگوى نيازهاى

دانشجويان باشد به شدت احساس مى شود. كتاب حاضر، نتيجه اولين تلاش براى تأليف اثرى
در زمينه نظارت و راهنمايى آموزشى است البته بايد اذعان كرد كه با توجه به محدود بودن
منابع خارجى و نبود منابع داخلى در زمينه نظارت و راهنمايى آموزشى نگارش اين كتاب
خالى از اشكال نبوده است.

 

 

هدف اصلى از تدوين كتاب حاضر آشنا كردن خوانندگان با مجموعه اى از دانش و
معرفت در مورد نظارت و راهنمايى آموزشى است. انتظار مى رود كه با استفاده از مطالب
اين كتاب دانشجويان و خوانندگان بتوانند تا حدودى دانش و بينش لازم را دربارة نظارت
و راهنمايي آموزشى كسب كنند و مديران مدارس و راهنمايان آموزشى نگرش جديدى
نسبت به اهميت و ضرورت نظارت و راهنمايي آموزشى در آموزش و پرورش و همچنين
رهنمودها، راهبردها، و كاربردهاى آن در مدارس پيدا كنند و بدين وسيله بر فرايند و نتايج
آموزش و پرورش دانش آموزان تأثير بگذارند.

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظرش را می نویسید “دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی”